දිගු දිලිසෙන රැලි සහිත හිසකෙස් ඇති Brunette කාන්තාවක්

මුහුණු පදනම

  • Makeup Foundation Spray Airbrush BB Glossy Cream Black Dark Skin

    Makeup Foundation Spray Airbrush BB Glossy Cream Black Dark Skin

    මෙය අපගේ සැහැල්ලු සහ තෙත් පදනමේ ඉසින වේ.අත්තිවාරම පිළිබඳ නව සංකල්පයක්, ඉසින ආකෘතිය.සාම්ප්‍රදායික අත්තිවාරම දියර හෝ ක්‍රීම් ආකාරයකි, නමුත් අපගේ අත්තිවාරම ස්ප්‍රේ වේ, එය නැවුම් සහ තෙල් සහිත නොවේ, වේශ නිරූපණය දිගු කාලයක් පවතින අතර උණු කිරීම පහසු නොවේ.ඊට අමතරව, concealer ක්‍රියාකාරිත්වය නරක නැත.

nav_icon